Více o vakcíně Prevenar 13

Prevenar 13

Vakcína Prevenar 13 je vakcína proti pneumokokům, která se podává dětem ve věku od 6 týdnů do 17 let k ochraně proti takovým onemocněním, jako jsou meningitida (zánět mozkových blan), sepse nebo bakteriémie (bakterie v krevním oběhu), pneumonie (zápal plic) a infekce ucha, které způsobuje 13 typů bakterie Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 6 týdnů do 17 let. Díky svému složení pomáhá vytvořit protilátky proti 13 sérotypům pneumokoka, včetně nebezpečných sérotypů 3 a 19A, které již několik let patří k nejčastějším původcům invazivního pneumokokového onemocnění v České republice. Vakcína pomáhá tělu vytvořit si vlastní protilátky, které pomáhají chránit vaše dítě proti těmto nemocem.

Přípravek Prevenar 13 pomáhá chránit pouze proti ušním infekcím u dětí vyvolaným typy Streptococcus pneumoniae, pro které byla tato vakcína vyvinuta. Nebude chránit proti ostatním původcům infekčních nemocí, které mohou vyvolat ušní infekce.

Očkování vakcínou Prevenar 13 patří mezi nepovinná, ale doporučovaná očkování dětí a je na každém rodiči, zda se pro očkování proti pneumokokům u svého dítěte rozhodne. Při hledání informací je vhodné se obrátit na odborníky – lékaře nebo na ověřené odborné zdroje a nedbat na mýty, které kolují mezi laiky na internetu.

Kolik stojí vakcína Prevenar 13?

Očkování proti pneumokokovým infekcím je hrazeno všem kojencům a je součástí očkovacího kalendáře (nepovinné očkování). Hlavním úsilím je snaha zvýšit klesající proočkovanost dětské populace.

Vakcína Prevenar 13 je pro děti částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud jsou všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce a přeočkování je provedeno do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazeno je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Maximální doplatek pro rodiče na jednu dávku vakcíny je 515 Kč. Výše doplatku ale může být i nižší.

Jak a kdy se děti očkují?

Podle doporučení České vakcinologické společnosti a Odborné společnosti praktických dětských lékařů lze u donošených dětí provést základní očkování aplikací dvou dávek pneumokokové konjugované vakcíny a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 2+1. Schéma se doporučuje aplikovat tak, aby první dvě dávky (základní schéma) byly podány s odstupem nejméně 2 měsíců a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7. měsíce věku dítěte. Třetí (posilující) dávku se doporučuje podat ve věku 11 až 15 měsíců. Očkování se doporučuje zahájit od 2. měsíce věku dítěte.

U rizikových skupin dětí do 6 měsíců věku a u předčasně narozených dětí (˂37. gestační týden) doporučuje Česká vakcinologická společnost očkování ve schématu 3+1. Vakcína se má podávat formou intramuskulární injekce. Vakcína se u kojenců aplikuje do stehna, u starších dětí do horní části paže. K navození dostatečné imunity organismu je třeba dodržovat doporučené očkovací schéma!

Očkování starších dětí

U dříve neočkovaných dětí ve věku 7–11 měsíců se aplikují 2 dávky s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami, s přeočkováním ve druhém roce života.

U dříve neočkovaných dětí ve věku 12–23 měsíců se aplikují 2 dávky s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami.

U dříve neočkovaných dětí ve věku 2–17 let se aplikuje jedna dávka.

Věk dítěte

1. dávka

2. dávka

Přeočkování

7–11 měsíců

ano

ano
(nejdříve jeden  měsíc po první dávce)

Ve druhém roce života

12–23 měsíců

ano

ano
(nejdříve dva měsíce po první dávce)

 

2–17 let

ano

 

 

 

Účinnost vakcíny?

Účinnost vakcín není 100%, ale jsou vyvinuty tak, aby pomáhaly chránit proti závažným sérotypům pneumokoka. Vakcína Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně a jinými mikroorganismy.

Vakcína Prevenar 13 neobsahuje živou bakterii, a proto nemůže způsobit onemocnění. Za více než deset let existence vakcíny, byla její bezpečnost i účinnost ověřena nejen v klinických studiích, ale i v reálné praxi. Vakcína Prevenar 13 se používá ve 165 zemích světa (údaj platný k únoru 2020).

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny vakcíny může mít i přípravek Prevenar 13 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky zahrnují ty, které byly hlášeny pro přípravek Prevenar 13 u kojenců a dětí (ve věku 6 týdnů – 5 let):

Velmi časté nežádoucí účinky (tyto se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny)

  • Nechutenství
  • Horečka, podrážděnost, bolest, citlivost, zčervenání, otok nebo zatvrdnutí v místě očkování, ospalost, neklidný spánek
  • Zčervenání, zatvrdnutí, otok v místě očkování o rozměru 2,5 cm – 7,0 cm (po přeočkování a u starších dětí [od 2 do 5 let])

 

Časté nežádoucí účinky (tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny)

  • Zvracení, průjem
  • Horečka vyšší než 39 °C, bolestivost v místě očkování bránící pohybu, zčervenání, zatvrdnutí, otok v místě očkování o rozměru 2,5 cm – 7,0 cm (po základním očkování)
  • Vyrážka

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

PRV-2020.01.070