O vakcíně Prevenar 13

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje a nechrání před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.


Přípravek Prevenar 13 je pneumokoková vakcína, která se podává:


dětem ve věku od 6 týdnů do 17 let k ochraně proti takovým onemocněním jako jsou: meningitida (zánět mozkových blan), sepse nebo bakteriémie (bakterie v krevním oběhu), pneumonie (zánět plic) a infekce ucha, dospělým ve věku 18 let a starším k ochraně proti takovým onemocněním jako jsou: pneumonie (zánět plic), sepse nebo bakteriémie (přítomnost bakterie v krevním oběhu) a meningitida (zánět mozkových blan), způsobenými 13 typy bakterie Streptococcus pneumoniae.


Jedná se o registrovaný léčivý přípravek.


Informace poskytované na této stránce slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Takové informace nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem, lékárníkem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem ve zdravotnictví. Veškerá rozhodnutí týkající se péče o pacientovo zdraví, musí být učiněna lékařem, který je schopen adekvátně vyhodnotit unikátní zdravotní stav.


Uživatel stránky


Jako uživatel facebookové stránky se zavazujete, že při jejím používání se budete řídit platnými právními předpisy České republiky, budete vždy konat v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a pravidly poctivého obchodního styku.


Obsah


Společnost Pfizer, spol. s r.o. vynaloží přiměřené úsilí, aby na této internetové stránce byly zahrnuty přesné, správné, úplné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky nebo ujištění za správnost, přesnost, aktuálnost ani úplnost na stránce uvedených informací a jiného obsahu ani jeho vhodnost pro jakýkoliv účel. Přístup na tuto internetovou stránku a využívání jejího obsahu činíte na vaše vlastní odpovědnost a nebezpečí. Společnost Pfizer, spol. s r.o. ani jiné společnosti z celosvětové skupiny Pfizer, ani subjekty podílející se na tvorbě a poskytování této stránky nejsou povinni k náhradě jakékoli škody (včetně škody na vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním vašeho počítačového zařízení) a nemajetkové újmy, které mohou uživateli vzniknout v důsledku vstupování na tuto stránku, jejího používání, spoléhání na její obsah anebo jeho využívání či nemožnosti na stránku vstoupit a její obsah využívat.


Hlášení nežádoucích příhod


Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.


Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, spol. s r.o., prosím, pište na emailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 00420 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.


Informace o produktech poskytované na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky. Produkty zde diskutované mohou mít v různých zemích různé označení.