Enable JavaScript to visit this website.

Reakce po očkování

Každé očkování může způsobit nežádoucí účinky, které se ale nevyskytnou u každého. Nežádoucí reakce lze rozdělit na místní a celkové (systémové).

Velmi časté reakce po očkování

Mezi reakce, které se vyskytly u více než jednoho z 10 naočkovaných jedinců lze zmínit zimnici; únavu; zarudnutí v místě očkování; otok v místě očkování; bolest/přecitlivělost místa očkování (zejména u dospělých ve věku od 18 do 39 let); omezenou pohyblivost paže, snížení chuti k jídlu, bolesti hlavy, průjem a zvracení (u dospělých ve věku 18 až 49 let).

Časté reakce po očkování

Reakce, které se vyskytly u více než jednoho ze 100 naočkovaných, ale méně než u jednoho z 10 naočkovaných, patří zvracení a zvýšená teplota.

Méně časté reakce po očkování

Reakce, které se vyskytly u více než jednoho z 1000 naočkovaných, ale méně než u jednoho ze 100 naočkovaných, zahrnují známky přecitlivělosti včetně otoku tváře, dušnosti a bronchospasmu (zúžení průdušek, které způsobuje obtížné dýchání), zduření mízních uzlin v podpaží.

Vzácné a velmi vzácné reakce po očkování

Jako reakci, která se vyskytla u méně než jednoho z 1000 naočkovaných jedinců, lze zmínit anafylaktický šok – závažnou, rychle se rozvíjející alergická reakci, která bez rychlé lékařské může ohrozit život zasaženého.

Pro snížení rizika rozvoje rychlé alergické reakce, která je velmi vzácná, ale může být závažná, je doporučeno vydržet alespoň 30 minut po aplikaci vakcíny v čekárně lékaře, aby byla v případě nutnosti okamžitě dostupná odborná první pomoc.

Pokud by se u vás vyskytl některý z nežádoucích účinků v nadměrné míře nebo byste měli po očkování jiné problémy, vždy se spojte se svým lékařem, který vám vakcínu aplikoval. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 10

PRV-2018.02.056

Zdroje:

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/adverse-reactions.html

http://www.sukl.cz/leciva/co-jsou-nezadouci-ucinky leciv?highlightWords=vz%C3%A1cn%C3%A9

http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf

https://www.healthline.com/health/anaphylactic-shock

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm

http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_- _Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf

http://www.csaki.cz/dokumenty/anafylaxe_pdf.pdf

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/allergy-shots/about/pac-20392876